Privacyverklaring

Voor bezoekers van de website www.denatuurinhuis.nl

Wij maken op deze website zo weinig mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De website van De Natuur in Huis gebruikt functionele cookies. De Natuur in Huis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij plaatsen GEEN cookies die, al- dan niet geanonimiseerd, het surfgedrag van de bezoekers van onze website bijhouden. U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Door onze website worden geen cookies geplaatst door derden. Onze website geeft adverteerders en/of de sociale media-bedrijven daar geen gelegenheid voor.

Voor abonnees op de nieuwsbrief van de vereniging De Natuur in Huis

Wij registreren en bewaren uw email adres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Wij geven uw email adres niet af aan derden. U vult bij het abonneren op de nieuwsbrief uw voor- en achternaam in. Wij gebruiken die alleen om u op de juiste wijze aan te kunnen spreken in onze digitale communicatie. Wij geven uw voor- en/of achternaam niet af aan derden.

Voor leden van de vereniging De Natuur in Huis

Aquarium- en Terrarium vereniging De Natuur in Huis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.denatuurinhuis.nl
De voorzitter van De Natuur in Huis is Functionaris Gegevensbescherming van De Natuur in Huis. Hij/zij is te bereiken via voorzitter@denatuurinhuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De Natuur in Huis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@denatuurinhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Natuur in Huis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Natuur in Huis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Natuur in Huis) tussen zit.

De Natuur in Huis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Excel voor de ledenadministratie op de PC van de penningmeester.
– Email programma op de website van de vereniging voor het rondzenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De Natuur in Huis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Tot niet meer dan 1 jaar na beeindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De Natuur in Huis verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan de NBAT (Nederlandse Bond van Aquarium- en Terrariumhouders) derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Natuur in Huis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@denatuurinhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. De Natuur in Huis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De Natuur in Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur of via voorzitter@denatuurinhuis.nl